Odbiór instalacji elektrycznej pomiary instalacji elektrycznej.

Kto może wykonywać przeglądy instalacji elektrycznych?

 
Przeglądy instalacji elektrycznej wykonywać mogą osoby posiadające uprawnienia budowlane, w specjalności sieci i instalacje elektryczne oraz osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje.
Rodzaje stanowisk pracy, na które są potrzebne świadectwa kwalifikacyjne wymienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do tych stanowisk zaliczamy następujące rodzaje stanowisk pracy:
 
 • eksploatacji (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
 
 • dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w ,,E” oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
6. Urządzenia do elektrolizy.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8. Elektryczna sieć trakcyjna.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 

Pomiary instalacji elektrycznej

 • pomiary elektryczne odbiorcze
 • pomiary elektryczne okresowe
 • pomiary elektryczne powykonawcze
W przypadku nowych obiektów budowlanych podlegających odbiorowi przez nadzór budowlany elektryk z uprawnieniami budowlanymi wykonujący pomiary instalacji elektrycznych ma obowiązek wykonać je osobiście. Jeżeli wyniki są poprawne sporządza protokół pomiarów instalacji elektrycznej. Na podstawie pozytywnego protokołu pomiarów może dokonać odbioru instalacji elektrycznej.
W związku z nowelizacją prawa budowlanego obowiązującą od 19 09 2020 r. w myśl Art. 57. 1. pkt. 4 dla nowo wybudowanych obiektów budowlanych wymaga się protokołów badań i sprawdzeń sporządzonych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Co powinien zawierać protokół pomiarów instalacji elektrycznej.

 
 • Określenie nazwy i numeru protokołu.
 • Nazwę zleceniodawcy.
 • Miejsce przeprowadzenia pomiarów.
 • Rodzaj pomiarów.
 • Datę wykonania pomiarów.
 • Datę następnych pomiarów.
 • Dane wykonujących pomiary.
 • Dane mierników.
 • Podpisane orzeczenie.
 • Uwagi do protokołu.
 • Wyniki pomiarowe.
 • Oględziny instalacji.
 • Warunki przeprowadzenia prób oraz kryteria oceny pomiarów.
 • Akty prawne i dokumenty normalizacyjne.
 • Załączniki w formie rysunków.
 • Szkice rozmieszczonych instalacji, urządzeń, aparatów i obwodów.
 • wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych pomiarów.
 • Statystyki

Przykładowy protokół pomiarów instalacji elektrycznej.

Dla domu jednorodzinnego wykonany na potrzeby odbioru budynku w PINB (nadzorze budowlanym) lub jako badania okresowe instalacji elektrycznej.

Podstawowe elementy zawarte w przedstawionym protokole:

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Badania rezystancji nizolacji obwodów.
 • Oględziny instalacji elektrycznej.
odbiór instalacji elektrycznej
naprawa instalacji elektrycznej oraz pomiary powykonawcze
konserwacja instalacji elektrycznej
elektryk instalacje elektryczne
wymiana instalacji elektrycznej
elektryk przebudowa instalacji elektrycznej
pomiary rozdzielni
naprawa instalacji elektrycznej
protokół odbiorczy instalacji elektrycznej
uprawnienia dozorowe do wykonania instalacji elektrycznej
elektryk z uprawnieniami nadzór budowlany
elinst elektrycy pomiarowcy pomiary odbiorcze
świadectwo wzorcowania miernika
aktualne świadectwo wzorcowania
protokół pomiarów podpisany przez elektryka z uprawnieniami
protokół pomiarów oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej
odbiór instalacji elektrycznej , miernik metrel, profesjonalny miernik metrel, elektryk z uprawnieniami budowlanymi
Osoba wykonująca prace pomiarowe powinna posiadać odpowiednie kwalifkacje i być kompetentna w zakresie badań i sprawdzeń. Uprawniony elektryk wykonujący prace pomiarowe jest odpowiedzialny za przygotowanie instalacji do pomiarów, ich przeprowadzenie oraz prawidłową ocenę wyników badań (świadectwo kwalifikacyjne  E i D). Sprawdzenie odbiorcze powykonawcze składa się z oględzin i prób. Oględziny należy wykonać przed próbami, powinny odbyć się przed uruchomieniem i włączeniem zasilania instalacji. Sprawdzanie okresowe obejmuje czynności niezbędne do określenia, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację. W przypadku pomiarów nowego obiektu budowlanego prawo budowlane w art. 57.1. pkt. 4 nakazuje sporządzenie protokołu badań i sprawdzeń przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Z uwagi na odpowiedzialność ciążącą na sporządzającym protokoły pomiarów należy przyjąć że ustawodawca nakazuje także wykonać te pomiary osobiście.
odbiór instalacji elektrycznej , zgodnie z prawem budowlanym, mierniki do pomiarów, dobry miernik do pomiarów, zasady bhp na budowie, kask, buty ochronne, okulary ochronne, pomiary ochronne, elektryk z uprawnieniami budowlanymi
Kontrola ochrony przed porażeniami stosowanej na terenie budowy.
Teren budowy jest obszarem, na którym użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Dlatego bardzo istotna w takich miejscach jest kontrola zastosowanych środków ochrony od porażeń oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z przepisami i normami. Podwyższone ryzyko wiążące się z pracami na budowie spowodowane jest warunkami, w jakich przeprowadzane są roboty budowlane. Większość czynności odbywa się na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych obiektów przy użyciu wielu rodzajów elektronarzędzi. W większości przypadków mamy do czynienia z przewodzącym podłożem oraz zbliżeniem do przewodzących konstrukcji. Ponadto praca wykonywana jest w warunkach zwiększonej wilgotności, względnie w podwyższonej temperaturze otoczenia, wtedy gdy pracownicy znajdują się w miejscach nasłonecznionych. Oprócz czynników zewnętrznych zagrożenie stwarzają czynniki związane z fizjologią, takie jak spocenie oraz zmęczenie. Dlatego w warunkach budowy kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, zachowanie terminów badań i sprawdzeń urządzeń, odbiorników i narzędzi zasilanych energią elektryczną.
odbiór instalacji elektrycznej , przeglądy pięcioletnie, profesjonalny miernik metrel, elektryk z uprawnieniami budowlanymi, protokół pomiarowy, pomiary i odbiory instalacji elektrycznej, pomiar i odbiór instalacji elektrycznej
 
 
 
 
 
Pomiary elektryczne w obiektach budowlanych
odbiór instalacji elektrycznej, przeglądy pięcioletnie, przegląd okresowy, przeglądy okresowe, pomiary instalacji elektrycznej, elektryk fachowy, elektryk z uprawnieniami budowlanymi,
Terminy wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej
odbiory instalacji elektrycznej , odbior elektryczny, elektryk przeglądy pięcioletnie, elektryk przegląd pięcioletni,elektryk z uprawnieniami budowlanymi
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 209.
1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I — zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) ZL II — przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III — użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV — mieszkalne,
5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
 
Pomiary i odbiory instalacji elektrycznej.
tel. 501 756 358

zadzwoń    informacje
(c)2021, Elektryk Milanówek
Liczba odwiedzin: 1194
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem