Odbiór instalacji elektrycznej pomiary instalacji elektrycznej.

Pomiary elektryczne

elektryk z uprawnieniami

Kto może wykonać przegląd  i pomiary instalacji elektrycznej?

 
Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej wykonywać mogą osoby posiadające uprawnienia budowlane, w specjalności sieci i instalacje elektryczne oraz osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje.
Rodzaje stanowisk pracy, na które są potrzebne świadectwa kwalifikacyjne wymienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do tych stanowisk zaliczamy następujące rodzaje stanowisk pracy:
 
 • eksploatacji (E) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
 
 • dozoru (D) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w ,,E” oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 
1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
6. Urządzenia do elektrolizy.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
8. Elektryczna sieć trakcyjna.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
 
 Utrzymanie obiektów budowlanych
 
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2.
5) (uchylony)
6) (uchylony)
1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
1b. (uchylony)
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2, z wyłączeniem sieci gazowych. 2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
 
Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 19 09 2020 r. w art. 62a wprowadza regulację formy oraz treści protokołu pokontrolnego sporządzanego przez osobę przeprowadzającą okresową kontrolę obiektu budowlanego i wbudowanych instalacji.
 
Art. 62a. 1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3. W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.

Pomiary instalacji elektrycznej

 • pomiary elektryczne odbiorcze
 • pomiary elektryczne okresowe
 • pomiary elektryczne powykonawcze
Z pomiarami elektrycznymi odbiorczymi mamy do czynienia w przypadku nowych obiektów budowlanych podlegających odbiorowi przez nadzór budowlany. Elektryk z uprawnieniami budowlanymi wykonujący pomiary instalacji elektrycznych ma obowiązek wykonać je sam lub z pomocą osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne D i sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej osobiście. Na podstawie pozytywnego protokołu pomiarów może dokonać odbioru instalacji elektrycznej.
W związku z nowelizacją prawa budowlanego obowiązującą od 19 09 2020 r. w myśl Art. 57. 1. pkt. 4 dla nowo wybudowanych obiektów budowlanych wymaga się protokołów badań i sprawdzeń sporządzonych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Terminy wykonywania pomiarów elektrycznych okresowych wyznaczone są w oparciu o obowiązujące akty prawne.
 • Ustawa Prawo Budowlane, zgodnie z którą badania eksploatacyjne instalacji elektrycznej (w tym ochronny przeciwporażeniowej) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat lub co rok przy szkodliwym wpływie czynników zewnętrznych.
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (okresowa kontrola stanu oraz rezystancji izolacji i ochronny przeciwporażeniowej co najmniej dwa razy w roku).

Co powinien zawierać protokół pomiarów instalacji elektrycznej?

 
 • Określenie nazwy i numeru protokołu.
 • Nazwę zleceniodawcy.
 • Miejsce przeprowadzenia pomiarów.
 • Rodzaj pomiarów.
 • Datę wykonania pomiarów.
 • Datę następnych pomiarów.
 • Dane wykonujących pomiary.
 • Dane mierników.
 • Podpisane orzeczenie.
 • Uwagi do protokołu.
 • Wyniki pomiarowe.
 • Oględziny instalacji.
 • Warunki przeprowadzenia prób oraz kryteria oceny pomiarów.
 • Akty prawne i dokumenty normalizacyjne.
 • Załączniki w formie rysunków.
 • Szkice rozmieszczonych instalacji, urządzeń, aparatów i obwodów.
 • wnioski i zalecenia wynikające z wykonanych pomiarów.
 • Statystyki
     Minimum to zapisy zawarte w art. 62a prawa budowlanego
Przykładowy protokół pomiarów instalacji elektrycznej.

Dla domu jednorodzinnego wykonany na potrzeby odbioru budynku w PINB (nadzorze budowlanym) lub jako badania okresowe instalacji elektrycznej.

Podstawowe elementy zawarte w przedstawionym protokole:
 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Badania rezystancji izolacji obwodów.
 • Oględziny instalacji elektrycznej.
odbiór instalacji elektrycznej
naprawa instalacji elektrycznej oraz pomiary powykonawcze
konserwacja instalacji elektrycznej
elektryk instalacje elektryczne
wymiana instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne
elektryk przebudowa instalacji elektrycznej, protokół pomiarowy
pomiary osprzętu w rozdzielni, protokoły odbiorcze, przegląd instalacji elektrycznej
naprawa instalacji elektrycznej, pomiary okresowe elektryczne
protokół odbiorczy instalacji elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej, pomiar elektryczny
uprawnienia dozorowe, montaż elektryki, pomiary elektryczne
elektryk z uprawnieniami, nadzór budowlany, rysunki w protokołach pomiarów
elinst elektrycy pomiarowcy, pomiary odbiorcze, rysunek instalacji elektrycznej, pomiar obwodu
świadectwo wzorcowania miernika, pomiary okresowe, pomiary ochronne
aktualne świadectwo wzorcowania, wzorcowany miernik, przeprowadzenie pomiarów elektrycznych
protokół pomiarów podpisany przez elektryka z uprawnieniami, elektryk z uprawnieniami, dozór, przegląd
protokół pomiarów oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej, zgłoszenie gotowości
miernik metrel, pomiary elelktryczne w mieszkaniu, biurze, elektryk z uprawnieniami

Jakie uprawnienia i  świadectwa kwalifikacyjne wymagane są do przeprowadzania pomiarów elektrycznych?

Osoba wykonująca prace pomiarowe powinna posiadać odpowiednie kwalifkacje i być kompetentna w zakresie badań i sprawdzeń. Uprawniony elektryk wykonujący prace pomiarowe jest odpowiedzialny za przygotowanie instalacji do pomiarów, ich przeprowadzenie oraz prawidłową ocenę wyników badań (świadectwo kwalifikacyjne  E i D). Sprawdzenie odbiorcze powykonawcze składa się z oględzin i prób. Oględziny należy wykonać przed próbami, powinny odbyć się przed uruchomieniem i włączeniem zasilania instalacji. Sprawdzanie okresowe obejmuje czynności niezbędne do określenia, czy instalacja i wszystkie elementy jej wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację. W przypadku pomiarów nowego obiektu budowlanego prawo budowlane w art. 57.1. pkt. 4 nakazuje sporządzenie protokołu badań i sprawdzeń przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Z uwagi na odpowiedzialność ciążącą na sporządzającym protokoły pomiarów należy przyjąć że ustawodawca w przypadku małych obiektów zaleca wykonać te pomiary osobiście.
odbiór instalacji elektrycznej , zgodnie z prawem budowlanym, mierniki do pomiarów, dobry miernik do pomiarów, zasady bhp na budowie, kask, buty ochronne, okulary ochronne, pomiary ochronne, elektryk z uprawnieniami

Jak zapewnić ochronę przed porażeniami na placu budowy?

Kontrola ochrony przed porażeniami stosowanej na terenie budowy.
Teren budowy jest obszarem, na którym użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wiąże się ze szczególnym niebezpieczeństwem. Dlatego bardzo istotna w takich miejscach jest kontrola zastosowanych środków ochrony od porażeń oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z przepisami i normami. Podwyższone ryzyko wiążące się z pracami na budowie spowodowane jest warunkami, w jakich przeprowadzane są roboty budowlane. Większość czynności odbywa się na otwartej przestrzeni oraz we wnętrzach wznoszonych obiektów przy użyciu wielu rodzajów elektronarzędzi. W większości przypadków mamy do czynienia z przewodzącym podłożem oraz zbliżeniem do przewodzących konstrukcji. Ponadto praca wykonywana jest w warunkach zwiększonej wilgotności, względnie w podwyższonej temperaturze otoczenia, wtedy gdy pracownicy znajdują się w miejscach nasłonecznionych. Oprócz czynników zewnętrznych zagrożenie stwarzają czynniki związane z fizjologią, takie jak spocenie oraz zmęczenie. Dlatego w warunkach budowy kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, zachowanie terminów badań i sprawdzeń urządzeń, odbiorników i narzędzi zasilanych energią elektryczną.
odbiór instalacji elektrycznej , przeglądy pięcioletnie, profesjonalny miernik metrel, elektryk z uprawnieniami budowlanymi, protokół pomiarowy, pomiary i odbiory instalacji elektrycznej, pomiar i odbiór instalacji elektrycznej
 
 
 
 
 

Pomiary elektryczne w obiektach budowlanych

odbiór instalacji elektrycznej, przeglądy pięcioletnie, przegląd okresowy, przeglądy okresowe, pomiary instalacji elektrycznej
Terminy wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.
odbiory instalacji elektrycznej , odbior elektryczny, elektryk przeglądy pięcioletnie, elektryk przegląd pięcioletni,elektryk z uprawnieniami budowlanymi, czasokresy pomiarów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 209.
1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I — zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) ZL II — przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,
3) ZL III — użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,
4) ZL IV — mieszkalne,
5) ZL V — zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Większość właścicieli domów i mieszkań szuka fachowca wyłącznie w sytuacji, kiedy potrzebne są usługi elektryczne, a więc w razie awarii lub objawów świadczących o o możliwych uszkodzeniach instalacji elektrycznej. Kontrole okresowe mogą jednak uchronić przed tego typu problemami i na pewno należy wykonywać je w sytuacji, kiedy dom uległ uszkodzeniu w wyniku powodzi, pożaru czy innych zagrożeń. Jest to istotne nie tylko jeśli chodzi o staranie się o odszkodowania, ale też ze względu na bezpieczeństwo. Kontrole te wychwycić mogą nieprawidłowości i uchronić przed szkodami oraz poważnymi wypadkami.
pomiary elektryczne, przegląd pięcioletni, domek jednorodzinny

Jak często należy wykonywać kontrole okresowe?

Szczegółowe informacje dotyczące okresowych przeglądów instalacji elektrycznych zawarte są w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole okresowe należy przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat. Ma ona obejmować sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Do przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego zobowiązany jest jego właściciel bądź zarządca. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania takich nieruchomości, a ponadto posiadanie aktualnych badań instalacji wymagane jest przez ubezpieczycieli.
Mierniki do podstawowych prac elektrycznych
Mierniki cęgowe do pomiaru natężenia prądu
pomiary obwodów elektrycznych
pomiary elektryczne, miernik do pomiarów elektrycznych
Proste mierniki do diagnostyki instalacji elektrycznych
naprawy elektryczne, urządzenia elektryczne, awarie, pomiary elektryczne
naprawy elektryczne
Pomiary i odbiory instalacji elektrycznej.
tel. 501 756 358.

Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej


(c)2021, Elektryk Milanówek Wrota Mazowsza
Liczba odwiedzin: 2508
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem